Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00  przy ul. Nastrojowej 12, w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.03.2022r.
  3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
  4. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
  5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
  6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2021.
  7. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
  8. Sprawy wniesione i bieżące.
  9. Ocena pracy Zarządu za miesiąc III 2022r.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN

 Marek Bogucki